سخنرانی سردار شهید قاسم میرحسینی در مورد جنگ تحمیلی - بخش دوم

سخنرانی سردار شهید قاسم میرحسینی در مورد جنگ تحمیلی - بخش دوم

بخش دوم سخنرانی های سردار شهید قاسم میرحسینی «سردار لشکر 41 ثارالله» در مورد جنگ تحمیلی را در نوید شاهد بشنوید.
سخنرانی سردار شهید قاسم میرحسینی در مورد جنگ تحمیلی - بخش اول

سخنرانی سردار شهید قاسم میرحسینی در مورد جنگ تحمیلی - بخش اول

بخشی از سخنرانی های سردار شهید قاسم میرحسینی «سردار لشکر 41 ثارالله» در مورد جنگ تحمیلی را در نوید شاهد بشنوید.
۸
آرشیو